Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace byla zřízena Městem Plumlov se sídlem Rudé armády 302, PSČ 798 03 Plumlov, IČ 00 28 86 32 v souladu s ustanovením § 25 a § 84 odstavec 2 písmeno d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Zastupitelstvem Města Plumlov usnesením ze dne 26.10,2009.

Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace (dále jen KZ Plumlov, p. o.) provádí pro potřeby zřizovatele a dalších jim zřizovaných organizací (a společenských organizací) silniční osobní motorovou dopravu, zvláštní osobní linkovou dopravu, sběrnu oděvů pro čistírnu, sběrnu oprav obuvi, provozuje tělovýchovné a sportovní zařízení a zařízení sloužící k regeneraci a rekondici, poskytuje služby pro zemědělství a zahradnictví a zajišťuje údržbu města. Dále zabezpečuje v městě Plumlově kulturní, společenské, výchovné a vzdělávací akce, zaměřené na volný čas obyvatel s důrazem zejména na práci s dětmi, mládeží a starší generací. KZ Plumlov, p. o. pořádá zájmové přednášky, besedy, výstavy, kurzy, zřizuje amatérské umělecké soubory a skupiny a pomáhá při vyhledávání a růstu nových talentů.

Doplňková činnost KZ Plumlov, p. o. :

a) osobní silniční motorová doprava

b) zvláštní osobní linková doprava

c) nákladní silniční motorová doprava

d) poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

e) obchodní činnost, pronájem a prodej movitých věcí

f) poskytování technických služeb

g) hostinská činnost

h) pronájem nemovitostí pro pořádání kulturních, společenských, obchodních, výchovných a vzdělávacích akcí

Dále KZ Plumlov, p. o. zabezpečuje průvodcovskou činnost na zámku Plumlov a podílí se na konání všech akcích v prostorách tzv. vysokého zámku.